Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας

Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών - Κλιματιστικών - Θερμικών Έργων και Καυσίμων Αερίων Νομού Ευβοίας, ιδρύθηκε το έτος 1989 και λειτουργεί με έδρα την Χαλκίδα, οδός Αεροπόρου . Σαμαρτζή 28 . Έχει στην δύναμή του 203 μέλη που εδρεύουν σε όλο τον Νομό Ευβοίας . Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η διασφάλιση των επιχειρηματικών συμφερόντων και της αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων που συγκαταλέγονται στις τάξεις τωνμελών του, μέσα από σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, ο Σύνδεσμος:
  • Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες και διάφορες ενημερωτικές συγκεντρώσεις
  • Συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές και εκθέσεις
  • Παρέχει οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στα μέλη του
  • Διοργανώνει Σεμινάρια Επιμόρφωσης Μελών (για φυσικό αέριο, καύσιμα αέρια, τεχνικούς ασφαλείας, κλπ) σε όλο τον Νομό.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Περιφερειακά και Εθνικά Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά όργανα, όπου προασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του και συμβάλλει στην προώθηση καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης δομικών, διοικητικών και τεχνικών ζητημάτων του κλάδου. Παράλληλα, οργανώνει αλλά και συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, προάγοντας την σύσφιξη των επαγγελματικών σχέσεων των μελών του και διασφαλίζοντας την ομοιογένεια στις τάξεις τους. Ο Σύνδεσμος έχει προηγούμενη εμπειρία αναφορικά με την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία δύο σχετικά προγράμματα κινητικότητας Leonardo da Vinci και λόγω της επιτυχίας και αποτελεσματικότητας αυτών και όλων τω ν υπολοίπων προγραμμάτων, το ενδιαφέρον από τα μέλη του Συνδέσμου για περαιτέρω τεχνική κατάρτιση είναι ιδιαιτέρως αυξημένο.